jste zde: Servisní podmínky
rozbalit
sada_login Přihlášení/odhlášení
sbalit
sada_login Přihlášení/odhlášení
RSS kanál webu Mapa webu Kontakty

SERVISNÍ PODMÍNKY

 

Základní ustanovení

Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník nebo Zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a dále se řídí Obchodními podmínkami.

Smluvní strany

-       Zhotovitel – Petr Radiměřský – SPEED Computer, IČ 18530010, DIČ 6708250197, 17. listopadu 608/10, 40010 Ústí nad Labem.

Provozovna zhotovitele – Petr Radiměřský – SPEED Computer, Masarykova 238/157, 40001 Ústí nad Labem.

-       Objednatel (nebo také Zákazník) - osoba, která žádá provedení servisního zásahu nebo opravy

Ujednání

Smluvní ustanovení

- Smlouva o opravě nebo servisu je vždy uzavřena písemně. Písemnou Smlouvou se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního zásahu (dokument s názvem „Servisní list“, nebo jakýkoliv jiný dokument, který specifikuje požadované servisní úkony).

- Servisní podmínky jsou dostupné na webových stránkách www.speedcomputer.cz. Součástí Smlouvy jsou Servisní podmínky platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

- V okamžiku předání zařízení objednatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

 

Cena za zakázku

- Součástí Smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě.

- Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se do Smlouvy uvádí, že je požadovaným řešením „ diagnostika, konzultace ceny se zákazníkem a případná oprava „.

- Není-li minimální limitní cena uvedena ve Smlouvě, protože ji není možné předem určit, zhotovitel provede nejdříve diagnostiku zařízení a na základě diagnostiky stanoví limitní cenu zakázky. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat, jakmile objednatel projeví ústně nebo písemně souhlas s minimální limitní cenou. Pokud objednatel nebude souhlasit s nově stanovenou minimální limitní cenou, je povinen zhotoviteli zaplatit částku 300,- Kč vč. DPH 21%. (uvedená částka odpovídá nákladům na diagnostiku příčin závady a zhotovení cenové nabídky).

- Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou minimální limitní cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou minimální limitní ceny na straně objednatele.

- Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedený servisní zásah vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou limitní cenu o více než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se zákazníkem konzultovat.

- Zhotovitel se zavazuje zdarma předložit objednateli ke schválení limitní cenu zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení.

- Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

a) Když zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost předchozích článků těchto podmínek.

b) Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)

- Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 1395 a násl. a § 2610 a násl. Občanského zákoníku využít zadržovací právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá, zvýšené o 5 procentních bodů.

- V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6 měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele písemně předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu ne kratší než jeden měsíc k vyzvednutí věci. Tento náklad bude naúčtován na vrub objednatele.

- Podle § 2609 Občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno, a bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10,- Kč vč. DPH 21% / den.

- V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 1974 občanského zákoníku).

- Vyžaduje-li rozsah prací práci s operačním systémem (záloha dat, instalace nových komponent apod.), je zákazník povinen dodat zařízení k opravě bez hesla anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude zákazníkovi naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy.

 

Záruka

Délka záruky

- Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky záruku 6 měsíců v souladu s § 2619 Občanského zákoníku.

- Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

- Výjimky ze záruk:

a) Opravy optických a zálohovacích mechanik - záruka 3 měsíce na provedenou práci.

b) Repase akumulátorů a nové baterie - záruka 6 měsíců na články proti probití, výraznou ztrátu kapacity jednotlivých článků v baterii, rozletování spojů. Záruka se nevztahuje na rovnoměrný úbytek kapacity všech článků baterie v důsledku jejího používání, což je obvyklý jev běžný u všech akumulátorových baterií.

c) Prodej repasované výpočetní techniky - 6 měsíců (kromě baterií repasovaných notebooků, kde záruka není žádná, na žádost zákazníka je však možné provést jejich repasi nebo výměnu se zárukou).

d) Instalace software, odvirování - záruka 14 dní na provedenou práci.

 

Záruční opravy

- Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

- Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem – např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. V případě vrácení peněz jsou tyto zasílány na účet zákazníka do 14 dnů od ukončení reklamace.

- Požadavky na záruční opravy nebudou uznány jako oprávněné v těchto případech:

a) Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo jako na záruční. b) Je-li porušena pečetní plomba na reklamovaném zařízení.

c) Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.

d) Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu

e) Je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby  

f) Bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny zhotovitele

g) Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na vydaném servisním protokolu.

 h) Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

 

Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu

- Není-li přímo objednatelem zadáno při objednávce, neručí zhotovitel za data uložená na datových médiích a zařízeních zákazníka a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. K požadavku zákazníka k zachování / záchraně dat ve svěřených zařízeních bude přihlédnuto a technikem bude sděleno, zda je toto technicky možné. Nebude-li tak, nebude zhotovitelem na tento požadavek brán zřetel. Zákazník by měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat svépomocně. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady zákazníka.

 - Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů (např. spotřebovaný inkoust, toner, páska apod.), za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (selhání datových a tiskových médií, ztráta kapacity akumulátorů, opotřebování nebo zlomení jehly či ucpání trysky tiskové hlavy apod.).

- Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testů zařízení prováděných dle vnitřních směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

- Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní zásah / opravu z důvodů technických nebo finančních, nebo odstoupí-li zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu, je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů zhotovitele.

- hotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkového servisního zásahu / opravy, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

- Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k opravě. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí 50% skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v oboru výpočetní techniky. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě přepravě do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

- Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

- Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

 

Vadné díly a jejich výměna

- Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě.

- Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

- Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

 

Právní předpisy

- Na tyto Servisní podmínky se vztahují příslušná ustanovení Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, Zákona č.90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

- Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

 

Platnost

Servisní podmínky jsou platné od 1. 1. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Servisní podmínky bez předchozího upozornění. O takovémto kroku bude Zákazník vyrozuměn na webových stránkách www.speedcomputer.cz a na provozovně Petr Radiměřský - SPEED Computer, kde jsou Servisní podmínky k nahlédnutí

 

 

SPEEDCOMPUTER - Servis a prodej počítačů, výpočetní techniky, Ústí nad Labem, webmaster: info@speedcomputer.cz

©2024 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome